Warunki dokonania rezerwacji i anulowania rezerwacji w ORW „Pomorze”

Niniejszy dokument reguluje zasady dokonywania rezerwacji, anulowania rezerwacji,
płatności i ważności rezerwacji.

I. SPOSÓB DOKONYWANIA REZERWACJI

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez:
  • wysłanie zamówienia w formie pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej poprzez e-mail;
  • osobiste złożenie zamówienia w recepcji ośrodka;
  • telefoniczne zamówienia pobytu.
 2. Na życzenie gościa po dokonaniu rezerwacji ośrodek prześle potwierdzenie rezerwacji na wskazany adres, numer faksu lub e-mail.
 3. Warunkiem koniecznym dokonania wiążącej rezerwacji jest uiszczenie zadatku w wysokości 30% całkowitej wartości pobytu.
 4. Zadatek winien być wpłacony na konto ośrodka w formie przelewu bankowego w ciągu 7 dni od daty dokonania rezerwacji.
 5. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy ORW „Pomorze”
  Bank PKO BP II Oddział Słupsk
  11 1020 4649 0000 7102 0003 6376
 6. W przypadku braku wpłaty zadatku w określonym terminie rezerwacja zastanie anulowana bez powiadomienia rezerwującego.
 7. Pozostała kwota za pobyt płatna jest biurze ośrodka przy zakwaterowaniu.
 8. Rezerwacja dokonana do 2 dni przed datą planowanego pobytu nie wymaga wpłaty zadatku.
 9. Naliczanie wartości rezerwowanych usług następuje zgodnie z obowiązującym Cennikiem Ośrodka w dacie rezerwacji.
 10. Istnieje możliwość zwrotu zadatku wyłącznie z ważnych powodów, uzasadnionych i udokumentowanych pisemnie, wynikających z okoliczności losowych, niezależnych od osoby dokonującej rezerwacji. Oceny pod kątem zasadności tych okoliczności dokonuje Dyrektor ORW „Pomorze”.
 11. Każdy gość przebywający powyżej doby, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty uzdrowiskowej, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Ustka.

II. ANULOWANIE REZERWACJI

 1. Anulowanie rezerwacji wymaga formy pisemnej: listem, faksem lub w formie elektronicznej poprzez e-mail.
 2. Wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.

 3. W przypadku skrócenia pobytu ośrodek nie dokonuje zwrotu za niezrealizowany pobyt. Gość zobowiązany jest do uiszczenia 100% wartości zarezerwowanego pobytu.

 4. W okresie od 01 listopada do 31 marca w przypadku turnusów rehabilitacyjno–zdrowotnych lub ofert specjalnych, Ośrodek zastrzega sobie prawo do anulowania rezerwacji bądź zmiany terminu.

 5. Gość o anulowaniu turnusu rehabilitacyjnego lub oferty specjalnej zostanie powiadomiony przez Ośrodek w możliwie najszybszym terminie, lecz nie później niż na 7 dni przed planowaną datą rozpoczęcia turnusu.

 6. W przypadku anulowania rezerwacji turnusu rehabilitacyjnego lub oferty specjalnej Ośrodek zaproponuje inny (najbliższy możliwy) termin lub dokona zwrotu kwoty zaliczki na wskazane przez Gościa konto.

Masz pytanie?
Przejdź do paska narzędzi